ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

110,000

110,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

80,000

80,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/11/19

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

01/11/19

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

110,000

110,000

01/11/18

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه زارعی

همدان - همدان

همدان

80,000

80,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

105,000

105,000

01/11/17

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

100,000

100,000

01/11/17

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

100,000

100,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

90,000

90,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

105,000

105,000

01/11/17

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

100,000

100,000

01/11/17

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

90,000

90,000

01/11/16

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

110,000

110,000

01/11/16

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

94,000

94,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

115,000

115,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

95,000

95,000

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

90,000

90,000

01/11/14

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

110,000

110,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

75,000

75,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

110,000

110,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده