ایران ضایعات

قیمت برد موبایل در هم

قیمت خریداران برد موبایل در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

00/07/26

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

700,000

700,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

350,000

350,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

610,000

610,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

550,000

550,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

400,000

400,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

600,000

600,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

500,000

500,000

00/07/24

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

750,000

750,000

00/07/24

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

600,000

600,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

710,000

710,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

430,000

430,000

00/07/22

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

550,000

550,000

00/07/21

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

600,000

600,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

550,000

550,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

670,000

670,000

00/07/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی امین

تهران - تهران

تهران

500,000

500,000

00/07/09

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه حیدری

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

00/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

600,000

600,000

00/06/13

مشاهده

تولیدی سعید

تهران - تهران

تهران

720,000

720,000

00/06/08

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

550,000

550,000

00/05/13

مشاهده

بنگاه امیر اعظم

تهران - تهران

تهران

325,000

325,000

00/04/22

مشاهده

تولیدی بیک زاده

خراسان رضوی - چناران

خراسان رضوی

590,000

590,000

00/04/11

مشاهده