ایران ضایعات

قیمت برد موبایل در هم

قیمت خریداران برد موبایل در هم

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

700,000

700,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

650,000

650,000

01/09/17

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

01/09/17

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

800,000

800,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

750,000

750,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

600,000

600,000

01/09/16

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

570,000

570,000

01/09/16

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

550,000

550,000

01/09/16

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

750,000

750,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

700,000

700,000

01/09/13

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,000,000

1,000,000

01/09/13

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

700,000

700,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

580,000

580,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

800,000

800,000

01/09/11

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

850,000

850,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

680,000

680,000

01/09/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

900,000

900,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

01/09/06

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

750,000

750,000

01/08/20

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

820,000

820,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

850,000

850,000

01/08/14

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

700,000

700,000

01/08/02

مشاهده