ایران ضایعات

قیمت برد موبایل در هم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران برد موبایل در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

650,000

650,000

01/04/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

400,000

400,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

760,000

760,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

600,000

600,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

700,000

700,000

01/04/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

900,000

900,000

01/04/09

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

900,000

900,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

800,000

800,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

740,000

740,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

870,000

870,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

500,000

500,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

670,000

670,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

580,000

580,000

01/04/04

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

770,000

770,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

820,000

820,000

01/04/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

800,000

800,000

01/04/01

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

820,000

820,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

550,000

550,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

700,000

700,000

01/03/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

650,000

650,000

01/03/28

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

850,000

850,000

01/03/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

800,000

800,000

01/03/25

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

900,000

900,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

01/03/15

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

550,000

550,000

01/03/13

مشاهده