ایران ضایعات

قیمت برد موبایل در هم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران برد موبایل در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

550,000

550,000

01/05/24

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

570,000

570,000

01/05/24

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

400,000

400,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

500,000

500,000

01/05/22

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

800,000

800,000

01/05/22

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/05/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

870,000

870,000

01/05/20

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

750,000

750,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

650,000

650,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

800,000

800,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

600,000

600,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

700,000

700,000

01/05/19

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

900,000

900,000

01/05/19

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

750,000

750,000

01/05/18

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

400,000

400,000

01/05/17

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

600,000

600,000

01/05/14

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

800,000

800,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

600,000

600,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

670,000

670,000

01/05/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

860,000

860,000

01/05/06

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

730,000

730,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

700,000

700,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

750,000

750,000

01/05/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

850,000

850,000

01/05/02

مشاهده