ایران ضایعات

قیمت برد موبایل اصل

قیمت خریداران برد موبایل اصل

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,170,000

1,170,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,450,000

1,450,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

1,160,000

1,160,000

01/09/06

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

1,550,000

1,550,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,500,000

1,500,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,200,000

1,200,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,450,000

1,450,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,600,000

1,600,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

1,300,000

1,300,000

01/09/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

1,500,000

1,500,000

01/09/02

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

1,400,000

1,400,000

01/09/01

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,250,000

1,250,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

1,265,000

1,265,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,400,000

1,400,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,550,000

1,550,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,580,000

1,580,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,400,000

1,400,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,600,000

1,600,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,300,000

1,300,000

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,620,000

1,620,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,400,000

1,400,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

1,450,000

1,450,000

01/08/20

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

1,300,000

1,300,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,330,000

1,330,000

01/08/18

مشاهده