ایران ضایعات

قیمت برد موبایل اصل

قیمت خریداران برد موبایل اصل

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,550,000

2,550,000

02/07/05

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,500,000

2,500,000

02/07/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,600,000

2,600,000

02/07/05

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

2,650,000

2,650,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

2,500,000

2,500,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

2,200,000

2,200,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

2,500,000

2,500,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

2,300,000

2,300,000

02/07/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

2,100,000

2,100,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

2,550,000

2,550,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,350,000

2,350,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,700,000

2,700,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

2,650,000

2,650,000

02/06/29

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

2,450,000

2,450,000

02/06/29

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,650,000

2,650,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

2,530,000

2,530,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

2,650,000

2,650,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,620,000

2,620,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

2,810,000

2,810,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

2,650,000

2,650,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

2,300,000

2,300,000

02/06/11

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

2,500,000

2,500,000

02/06/11

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

2,480,000

2,480,000

02/06/09

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

2,500,000

2,500,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

2,600,000

2,600,000

02/06/05

مشاهده