ایران ضایعات

قیمت برد موبایل اصل

قیمت خریداران برد موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,100,000

1,100,000

00/07/26

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

1,200,000

1,200,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

900,000

900,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,230,000

1,230,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,130,000

1,130,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

920,000

920,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

955,000

955,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,150,000

1,150,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

1,150,000

1,150,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,250,000

1,250,000

00/07/25

مشاهده

پرتو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,200,000

1,200,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,140,000

1,140,000

00/07/24

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

1,000,000

1,000,000

00/07/24

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,100,000

1,100,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,240,000

1,240,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,000,000

1,000,000

00/07/22

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

950,000

950,000

00/07/21

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

1,050,000

1,050,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,180,000

1,180,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,200,000

1,200,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,210,000

1,210,000

00/07/16

مشاهده

خورشید خاوران

تهران - تهران

تهران

1,200,000

1,200,000

00/07/11

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

1,100,000

1,100,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی امین

تهران - تهران

تهران

1,000,000

1,000,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

1,150,000

1,150,000

00/07/04

مشاهده