ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

112,000

112,000

99/09/27

مشاهده

بنگاه فلزات آوا

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

120,000

120,000

99/07/14

مشاهده

بنگاه سرور

کردستان - دیواندره

کردستان

80,000

80,000

99/05/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک رجبی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

99/04/20

مشاهده

الکترو بازیافت نوید

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

99/03/05

مشاهده

شرکت بازیافت کوثر نقش جهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

98/12/17

مشاهده

بنگاه بازیافت الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,000

33,000

98/12/16

مشاهده

بنگاه فلزات زنگویی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

25,000

25,000

98/10/26

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

98/09/17

مشاهده

پیمانکاری کنج کو

خوزستان - اهواز

خوزستان

33,000

33,000

98/08/14

مشاهده

بنگاه سوین

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

36,000

36,000

98/06/13

مشاهده

ضایعات الکترونیک مهران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

98/06/12

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

40,000

40,000

98/05/06

مشاهده

بنگاه فلزات امیری

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

97/12/08

مشاهده