ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

01/11/19

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

225,000

225,000

01/11/19

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

245,000

245,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

220,000

220,000

01/11/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/11/18

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

225,000

225,000

01/11/17

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

215,000

215,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

210,000

210,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

240,000

240,000

01/11/17

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

01/11/17

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

170,000

170,000

01/11/17

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

190,000

190,000

01/11/16

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

235,000

235,000

01/11/16

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

200,000

200,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

230,000

230,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

200,000

200,000

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

220,000

220,000

01/11/14

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

230,000

230,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

225,000

225,000

01/11/13

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

200,000

200,000

01/11/12

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

245,000

245,000

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/11/08

مشاهده