ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری موتوری

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

29,000

29,000

00/07/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

29,000

29,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

32,000

32,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه پرسپولیس(قوی پنجه)

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه علی محمدی

بوشهر - گناوه

بوشهر

28,000

28,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

27,000

27,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

30,000

30,000

00/07/25

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

29,000

29,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی سرچشمه

تهران - بهارستان

تهران

31,000

31,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

31,000

31,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه سید

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

31,000

31,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/24

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

26,000

26,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

27,000

27,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

22,000

22,000

00/07/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/22

مشاهده