ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری موتوری

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/04/09

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

25,000

25,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/04/08

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

38,000

38,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

28,000

28,000

01/04/08

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

34,000

34,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

32,000

32,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

32,000

32,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/04/07

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بهزاد بهمنی (رئال)

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/07

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/04/07

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

27,000

27,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

33,000

33,000

01/04/06

مشاهده