ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

50,000

50,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

47,000

47,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

49,000

49,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

49,900

49,900

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

49,000

49,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

47,000

47,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

01/11/11

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

50,000

50,000

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

48,000

48,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

37,000

37,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه سالار مقدس

فارس - شیراز

فارس

46,000

46,000

01/11/11

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/11/10

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

01/11/10

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

01/11/10

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

51,000

51,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

01/11/10

مشاهده