ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

36,000

36,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

35,000

35,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

34,000

34,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

34,000

34,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

36,300

36,300

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

34,000

34,000

01/07/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

36,000

36,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/07/07

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

30,000

30,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,000

33,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

34,000

34,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

37,000

37,000

01/07/05

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/07/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

01/07/04

مشاهده