ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

61,000

61,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

59,000

59,000

02/03/16

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

64,000

64,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/03/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

60,000

60,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

68,500

68,500

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

53,000

53,000

02/03/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

42,000

42,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

55,000

55,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

63,900

63,900

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

55,000

55,000

02/03/11

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

59,000

59,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

52,000

52,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه رضوان

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

52,000

52,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

02/03/09

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

55,000

55,000

02/03/08

مشاهده

سرب و باتری گلستانی

تهران - تهران

تهران

71,500

71,500

02/03/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

60,000

60,000

02/03/07

مشاهده