ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

52,000

52,000

02/09/10

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

52,000

52,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

59,600

59,600

02/09/09

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

54,000

54,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

61,500

61,500

02/09/09

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

02/09/09

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

55,000

55,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

56,000

56,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

55,000

55,000

02/09/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

55,000

55,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

53,000

53,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

62,000

62,000

02/09/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

60,000

60,000

02/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

56,000

56,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

53,000

53,000

02/09/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

54,000

54,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

51,000

51,000

02/09/02

مشاهده