ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - ایرانی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

56,000

56,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

53,000

53,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

64,000

64,000

02/09/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

58,000

58,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

56,000

56,000

02/09/10

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

61,000

61,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه پرسپولیس(قوی پنجه)

قزوین - قزوین

قزوین

52,000

52,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

58,000

58,000

02/09/09

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/09/09

مشاهده