ایران ضایعات

قیمت ضایعات کیلوبار داغونی

قیمت خریداران ضایعات کیلوبار داغونی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

40,000

40,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

40,000

40,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

40,000

40,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

37,000

37,000

02/03/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

32,000

32,000

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

40,000

40,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

42,000

42,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

35,000

35,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

35,000

35,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

45,000

45,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

40,000

40,000

02/02/28

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/02/23

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

40,000

40,000

02/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

35,000

35,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

28,000

28,000

02/02/20

مشاهده