ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

64,000

64,000

01/05/17

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

60,000

60,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/17

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/05/17

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

56,000

56,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه پادنا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/05/16

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

61,000

61,000

01/05/16

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

52,000

52,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/16

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

55,000

55,000

01/05/16

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

69,000

69,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/05/15

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/05/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

57,000

57,000

01/05/15

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

تهران

65,000

65,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

61,000

61,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

01/05/15

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

55,000

55,000

01/05/14

مشاهده