ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

51,000

51,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

60,000

60,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

51,000

51,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

آلومینیوم متال

مرکزی - اراک

مرکزی

64,500

64,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

55,000

55,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

62,000

62,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

53,000

53,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

56,000

56,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

62,500

62,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیکمنش

تهران - ملارد

تهران

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

تولیدی درسا

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عسکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

58,000

58,000

00/06/27

مشاهده

آلوم اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

64,000

64,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

57,000

57,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

52,500

52,500

00/06/27

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

48,000

48,000

00/06/27

مشاهده