ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

97,000

97,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

84,000

84,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

80,000

80,000

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

70,000

70,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

78,000

78,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

93,000

93,000

01/11/12

مشاهده

الومینیوم طلوع

کرمان - کرمان

کرمان

92,000

92,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

82,000

82,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

مازندران

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

01/11/12

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

100,000

100,000

01/11/12

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

92,000

92,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

74,900

74,900

01/11/12

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

86,000

86,000

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

89,000

89,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

95,000

95,000

01/11/12

مشاهده