ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

78,000

78,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

86,000

86,000

02/07/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

73,000

73,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

74,000

74,000

02/07/06

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

86,000

86,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

75,000

75,000

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

75,000

75,000

02/07/06

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

72,000

72,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

83,000

83,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

90,000

90,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

97,000

97,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

83,000

83,000

02/07/04

مشاهده