ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه آراد

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/05

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

83,000

83,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

97,000

97,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

90,000

90,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

83,000

83,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه حداد

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

83,000

83,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

87,000

87,000

02/07/04

مشاهده

تولیدی دو دوست

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

77,999

77,999

02/07/04

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

72,000

72,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

89,000

89,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/04

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

86,000

86,000

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

72,000

72,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

78,000

78,000

02/07/04

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

75,000

75,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

کردستان

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده