ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

74,000

74,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

83,000

83,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

81,000

81,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

79,000

79,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

74,000

74,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگین امیر شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

88,000

88,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

79,000

79,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

81,000

81,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه یوزبند

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

74,000

74,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

78,000

78,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

74,000

74,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

85,000

85,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

73,500

73,500

02/09/11

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/09/11

مشاهده