ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

59,000

59,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

61,000

61,000

00/07/26

مشاهده

آلومینیوم متال

مرکزی - اراک

مرکزی

64,500

64,500

00/07/26

مشاهده

آلوم اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

64,000

64,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

00/07/26

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,000

62,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

57,500

57,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

50,300

50,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

54,000

54,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی ولی زاده

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

57,000

57,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

60,000

60,000

00/07/26

مشاهده

تولیدی اگوشی

لرستان - دورود

لرستان

48,500

48,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

60,000

60,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

61,000

61,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

54,000

54,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

61,000

61,000

00/07/26

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

58,000

58,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

63,000

63,000

00/07/26

مشاهده