ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

59,500

59,500

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ویژن

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

61,000

61,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

64,000

64,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

55,000

55,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

61,000

61,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

63,000

63,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

59,500

59,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

50,000

50,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

56,000

56,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

57,000

57,000

01/09/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

56,000

56,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

56,000

56,000

01/09/05

مشاهده