ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

51,000

51,000

02/01/09

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

72,000

72,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

71,000

71,000

02/01/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

82,000

82,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

82,000

82,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

80,000

80,000

02/01/09

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

72,000

72,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

68,000

68,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/01/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

80,000

80,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

73,000

73,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

73,000

73,000

02/01/08

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

73,000

73,000

02/01/08

مشاهده