ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

82,000

82,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

78,000

78,000

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

70,000

70,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

75,000

75,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

قزوین

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

79,000

79,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

75,000

75,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

83,000

83,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خواجه ای

فارس - شیراز

فارس

78,000

78,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

90,000

90,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

89,000

89,000

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

76,000

76,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

88,000

88,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

60,000

60,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

81,000

81,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

الومینیوم طلوع

کرمان - کرمان

کرمان

85,000

85,000

01/11/12

مشاهده