ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

79,000

79,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

74,000

74,000

02/07/07

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

70,000

70,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

88,000

88,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

76,000

76,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

74,000

74,000

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

75,000

75,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

77,000

77,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

83,000

83,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

78,000

78,000

02/07/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

73,000

73,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

73,000

73,000

02/07/06

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

83,000

83,000

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

67,000

67,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید محمد

مرکزی - ساوه

مرکزی

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

73,000

73,000

02/07/06

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

78,000

78,000

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

75,000

75,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

73,000

73,000

02/07/06

مشاهده