ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

63,500

63,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

59,000

59,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه الماس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

77,200

77,200

01/05/24

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/05/24

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

45,000

45,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

64,000

64,000

01/05/24

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

64,000

64,000

01/05/24

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

54,100

54,100

01/05/24

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

63,000

63,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

55,000

55,000

01/05/24

مشاهده

آلومینیوم متال

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

63,500

63,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

01/05/24

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

64,000

64,000

01/05/24

مشاهده