ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

99/12/04

مشاهده

بنگاه صاحب الزمان

تهران - تهران

تهران

33,500

33,500

99/11/27

مشاهده

ذوب آلومینیوم مبنا

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

99/11/27

مشاهده

بنگاه حامدی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

99/11/25

مشاهده

ریخته گری پارس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,000

33,000

99/11/11

مشاهده

الوان ذوب اسپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

38,500

38,500

99/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات شهر آفتاب

یزد - اشکذر

یزد

29,000

29,000

99/11/02

مشاهده

ذوب آلومینیوم مشهد

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

33,000

33,000

99/11/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین المهدي

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

99/10/19

مشاهده

بورس فلزات سالمی

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

32,000

32,000

99/10/17

مشاهده

بنگاه نرگسی

همدان - همدان

همدان

35,000

35,000

99/10/01

مشاهده

بنگاه ضایعات خرم

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

99/09/30

مشاهده

بنگاه حسن خانی

تهران - ری

تهران

34,500

34,500

99/09/29

مشاهده

بنگاه عاشوری

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

32,000

32,000

99/09/21

مشاهده

ذوب آلومینیوم شامی

زنجان - زنجان

زنجان

34,000

34,000

99/09/14

مشاهده

آلومینیوم آلیاژی نقش جهان

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

99/09/02

مشاهده

بنگاه صفاپور

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

28,000

28,000

99/08/10

مشاهده

ريخته گری فلزات رنگی برادران

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

99/08/05

مشاهده

فلزات رنگی مسوار

تهران - بهارستان

تهران

34,000

34,000

99/08/05

مشاهده

شرکت ذوب فلزات اعتبار

تهران - پاکدشت

تهران

36,000

36,000

99/07/29

مشاهده

بنگاه فلزات دوستان

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

99/07/20

مشاهده

بنگاه فلزات صفایی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

99/07/07

مشاهده

بنگاه شیری

گیلان - تالش

گیلان

30,000

30,000

99/07/02

مشاهده

تولیدی شمش میرزایی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

99/06/13

مشاهده

پیمانکاری علیجانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

99/06/11

مشاهده