ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

01/04/09

مشاهده

شیراز شمش

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

55,000

55,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/04/09

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

48,000

48,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

53,000

53,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

45,000

45,000

01/04/09

مشاهده

دلتا متالز

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/04/09

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

47,000

47,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

47,300

47,300

01/04/09

مشاهده

برادران حسن جانزاده

مازندران - بابل

مازندران

45,000

45,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه کاکاوند

تهران - قرچک

تهران

30,000

30,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

48,000

48,000

01/04/08

مشاهده