ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

45,000

45,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

45,000

45,000

00/07/26

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

56,000

56,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

40,100

40,100

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی ولی زاده

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

47,000

47,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

48,000

48,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

00/07/26

مشاهده

آلیاژسازان نقش جهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

58,000

58,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

47,000

47,000

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

53,000

53,000

00/07/26

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

49,000

49,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

00/07/26

مشاهده