ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه آراد

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

72,000

72,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه امیدی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/07/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

68,000

68,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

69,000

69,000

02/07/05

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

62,000

62,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده