ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,200

10,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

انبار ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

آهن 95

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,150

9,150

00/06/27

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

9,300

9,300

00/06/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,600

9,600

00/06/27

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

اصفهان

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده