ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

17,000

17,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

13,500

13,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

16,300

16,300

02/03/10

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

15,500

15,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,900

14,900

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

15,500

15,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,300

16,300

02/03/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,500

13,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,700

14,700

02/03/09

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,900

15,900

02/03/09

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

15,000

15,000

02/03/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,900

16,900

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,000

16,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

16,200

16,200

02/03/08

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,500

14,500

02/03/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/03/08

مشاهده