ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه سلیمانی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

2,700

2,700

98/05/11

مشاهده

انبار آهن آلات نقیبی

تهران - تهران

تهران

2,900

2,900

98/03/04

مشاهده

آهن آنلاین

تهران - تهران

تهران

2,870

2,870

98/02/24

مشاهده

مشهد ضایعات

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,900

2,900

98/01/22

مشاهده

بنگاه یعقوبی

قزوین - قزوین

قزوین

2,770

2,770

97/11/12

مشاهده

پیمانکاری حسنی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,660

2,660

97/11/11

مشاهده

بنگاه سامانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,100

2,100

97/10/08

مشاهده

بنگاه فارس

فارس - شیراز

فارس

1,700

1,700

97/10/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بعثت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,800

1,800

97/10/04

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

1,500

1,500

97/10/02

مشاهده

بنگاه اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,750

1,750

97/09/29

مشاهده

شرکت سریر

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,650

1,650

97/09/27

مشاهده

تولیدی صنعت پیشه

مرکزی - اراک

مرکزی

1,900

1,900

97/09/23

مشاهده

شرکت سید محمد علی حسینی

قم - قم

قم

2,900

2,900

97/07/23

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,720

2,720

97/07/18

مشاهده

پیمانکاری ديدبان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,450

2,450

97/06/05

مشاهده

بنگاه فعله گری

تهران - ری

تهران

2,280

2,280

97/05/10

مشاهده

پیمانکاری نجفی

همدان - همدان

همدان

2,120

2,120

97/04/25

مشاهده

بنگاه رضوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,920

1,920

97/04/24

مشاهده

پیمانکاری فقیهی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,870

1,870

97/04/19

مشاهده