ایران ضایعات

قیمت ضایعات گالوانیزه نو

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,300

13,300

02/09/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/09/09

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/09/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,900

15,900

02/09/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

14,700

14,700

02/09/06

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/09/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

14,100

14,100

02/09/04

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

تهران

15,700

15,700

02/09/04

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,200

14,200

02/09/01

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

14,000

14,000

02/08/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/08/21

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

16,400

16,400

02/08/21

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/08/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/08/03

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,100

15,100

02/07/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/05/15

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

13,900

13,900

02/04/31

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

16,398

16,398

02/03/28

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

12,200

12,200

02/01/14

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,800

12,800

01/11/02

مشاهده