ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,300

11,300

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,800

13,800

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,200

11,200

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,300

12,300

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,200

11,200

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

02/01/08

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,800

11,800

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

11,500

11,500

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,000

11,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,500

11,500

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

10,200

10,200

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی فردین

کردستان - قروه

کردستان

11,000

11,000

02/01/08

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

9,400

9,400

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/01/07

مشاهده

انبار بوتان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

02/01/07

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,800

10,800

02/01/07

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

11,500

11,500

02/01/07

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

13,700

13,700

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

11,800

11,800

02/01/06

مشاهده