ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

6,800

6,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,800

9,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,800

9,800

00/06/27

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

6,500

6,500

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

8,200

8,200

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,700

9,700

00/06/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,100

9,100

00/06/27

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

اصفهان

8,700

8,700

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

8,600

8,600

00/06/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,010

8,010

00/06/27

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/26

مشاهده