ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,900

12,900

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

11,500

11,500

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,400

11,400

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,500

12,500

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

11,500

11,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

12,200

12,200

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,100

12,100

01/11/12

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

13,500

13,500

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

10,900

10,900

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,600

12,600

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,350

13,350

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

مازندران

12,200

12,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,700

12,700

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,200

13,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,100

13,100

01/11/12

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

12,990

12,990

01/11/12

مشاهده