ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

8,200

8,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

8,100

8,100

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,800

7,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,700

8,700

00/06/27

مشاهده

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,850

9,850

00/06/27

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

8,200

8,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/06/27

مشاهده

انبار ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,700

8,700

00/06/27

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

8,600

8,600

00/06/27

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,900

9,900

00/06/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

8,400

8,400

00/06/27

مشاهده