ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,600

14,600

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,200

14,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

16,000

16,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,600

15,600

02/03/16

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,600

14,600

02/03/15

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

15,000

15,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,800

15,800

02/03/15

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

13,500

13,500

02/03/15

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

13,800

13,800

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

13,700

13,700

02/03/15

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

12,500

12,500

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,500

14,500

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

14,500

14,500

02/03/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,000

13,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/03/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

14,300

14,300

02/03/13

مشاهده