ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,300

14,300

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,500

13,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,600

14,600

02/09/18

مشاهده

پیمانکاری کیمیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/09/18

مشاهده

انبار سِگال

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

02/09/18

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

12,500

12,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,900

13,900

02/09/18

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - ساری

مازندران

13,000

13,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/18

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/18

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,800

15,800

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

15,800

15,800

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,400

15,400

02/09/18

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

13,000

13,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,900

13,900

02/09/17

مشاهده

آهن الات قربانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,600

14,600

02/09/17

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

15,200

15,200

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

13,200

13,200

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/17

مشاهده