ایران ضایعات

قیمت ضایعات ABS

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات ABS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,000

16,000

01/04/15

مشاهده

پلیمر و پلاستیک طاهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/04/14

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/04/13

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

19,000

19,000

01/04/11

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

13,800

13,800

01/04/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

14,600

14,600

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

01/04/02

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

13,000

13,000

01/03/28

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

23,000

23,000

01/03/24

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/01/21

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

6,500

6,500

00/12/06

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

00/07/12

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

99/09/19

مشاهده

  • 17 مورد