ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

14,600

14,600

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

15,500

15,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/11

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

شهریار

15,700

15,700

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/09/11

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/11

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/08/21

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

16,400

16,400

02/08/21

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/08/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/08/03

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

15,100

15,100

02/07/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

13,000

13,000

02/05/15

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

13,900

13,900

02/04/31

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

16,398

16,398

02/03/28

مشاهده

تهران بازیافت

تهران - تهران

تهران

13,600

13,600

01/10/28

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

13,300

13,300

01/10/03

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,500

11,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,900

10,900

01/07/27

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/06/07

مشاهده

بنگاه عارف نيا

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/05

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

12,000

12,000

01/03/01

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

11,000

11,000

00/11/16

مشاهده