ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/07/06

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

شهریار

16,000

16,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,100

16,100

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,400

15,400

02/07/05

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

شهریار

15,900

15,900

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

16,200

16,200

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

15,600

15,600

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

15,500

15,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

ملارد

16,100

16,100

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

15,600

15,600

02/06/30

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

16,700

16,700

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

16,600

16,600

02/06/27

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

02/06/26

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

شهریار

16,000

16,000

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

15,200

15,200

02/06/21

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

15,500

15,500

02/06/19

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

02/06/14

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/07

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/05/24

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

14,000

14,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه گلشن

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/05/17

مشاهده