ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,200

14,200

02/07/06

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

13,500

13,500

02/07/04

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

14,500

14,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

12,500

12,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

13,200

13,200

02/06/30

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

14,800

14,800

02/06/27

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/06/26

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

14,500

14,500

02/06/21

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

13,500

13,500

02/06/21

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

14,700

14,700

02/06/19

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

شهریار

13,500

13,500

02/06/18

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

12,800

12,800

02/06/10

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,100

14,100

02/06/07

مشاهده