ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

شیراز

12,000

12,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

شیراز

13,000

13,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

شیراز

14,200

14,200

02/07/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

شیراز

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

آباده

11,600

11,600

02/06/23

مشاهده

پارس تکنیک

فارس - شیراز

شیراز

13,000

13,000

02/06/20

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

شیراز

10,000

10,000

02/05/19

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

شیراز

12,500

12,500

02/05/18

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

شیراز

12,500

12,500

02/04/10

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

کازرون

13,000

13,000

02/02/09

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

شیراز

11,500

11,500

02/01/24

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

شیراز

11,800

11,800

01/12/21

مشاهده

بنگاه طهماسبی

فارس - شیراز

شیراز

10,000

10,000

01/03/18

مشاهده

بنگاه قهرمانی و جعفری

فارس - شیراز

شیراز

8,500

8,500

00/03/13

مشاهده

بنگاه شیراز فلزا

فارس - شیراز

شیراز

5,100

5,100

99/05/22

مشاهده

بنگاه علیرضا بختیاری

فارس - شیراز

شیراز

3,900

3,900

99/01/12

مشاهده