ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

شهریار

15,200

15,200

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,800

15,800

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

14,500

14,500

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,600

15,600

02/07/05

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

13,800

13,800

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

13,500

13,500

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

15,000

15,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

ملارد

14,800

14,800

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

14,200

14,200

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

15,100

15,100

02/06/27

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,700

15,700

02/06/26

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

شهریار

14,600

14,600

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

14,900

14,900

02/06/21

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

15,000

15,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/06/11

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

02/06/07

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

13,000

13,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه گلشن

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/05/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

13,300

13,300

02/05/15

مشاهده