ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

13,700

13,700

02/07/02

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

شاهین شهر و میمه

13,500

13,500

02/07/01

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلز کیانی

اصفهان - شهرضا

شهرضا

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

لنجان

14,000

14,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,500

14,500

02/06/26

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

15,000

15,000

02/06/26

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

گلپایگان

13,000

13,000

02/06/17

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

برخوار

12,500

12,500

02/06/15

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

14,500

14,500

02/05/21

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

کاشان

13,800

13,800

02/05/20

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

گلپایگان

13,500

13,500

02/05/20

مشاهده

بنگاه سید هاشمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/04/19

مشاهده

بنگاه ضایعات اخوان نایب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/04/11

مشاهده

بنگاه ضایعات محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

02/04/11

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

13,500

13,500

02/03/06

مشاهده

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,950

13,950

01/11/18

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

13,000

13,000

01/11/14

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,800

12,800

01/11/02

مشاهده

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

13,400

13,400

01/11/02

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

مبارکه

10,800

10,800

01/09/19

مشاهده