ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

02/07/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

ری

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

72,000

72,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

77,000

77,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

78,000

78,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

78,000

78,000

02/07/02

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

76,000

76,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

77,000

77,000

02/06/30

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

77,000

77,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

81,000

81,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

82,000

82,000

02/06/26

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/06/20

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/06/15

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

80,000

80,000

02/06/05

مشاهده