ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

83,000

83,000

02/07/06

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

83,000

83,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه حداد

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

77,000

77,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

80,000

80,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

78,000

78,000

02/06/26

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

گلپایگان

75,000

75,000

02/06/17

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/06/04

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

گلپایگان

67,000

67,000

02/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات اخوان نایب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/04/11

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

75,000

75,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه کنگازیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

86,000

86,000

02/02/10

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

گلپایگان

74,500

74,500

02/01/25

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

79,000

79,000

01/11/23

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,000

67,000

01/11/02

مشاهده

کارخانه ذوب و نورد چهلستون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,000

62,000

01/07/10

مشاهده

اصفهان ذوب

اصفهان - شاهین شهر و میمه

شاهین شهر و میمه

59,000

59,000

01/05/29

مشاهده

ظروف سیمین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

01/04/23

مشاهده

ریخته گری منتظری

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

64,500

64,500

01/01/20

مشاهده

بنگاه اخوان پیرعلی

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

62,000

62,000

00/12/29

مشاهده

کارخانه ذوب الومینیوم چهلستون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,000

62,000

00/12/09

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

00/10/26

مشاهده

تولیدی آلومینیوم احمدی

اصفهان - مبارکه

مبارکه

61,500

61,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه سلطانی

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

52,000

52,000

00/06/17

مشاهده