ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

78,000

78,000

02/07/07

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

77,000

77,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدمتی

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

77,000

77,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی میانه

آذربایجان شرقی - میانه

میانه

75,000

75,000

02/07/02

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

80,000

80,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

80,000

80,000

02/05/27

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

77,000

77,000

02/05/24

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

بناب

77,000

77,000

02/05/23

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذرشهر

80,000

80,000

02/05/14

مشاهده

بنگاه فلزات عزیزی

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

90,000

90,000

02/02/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی بهزاد

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذرشهر

87,000

87,000

02/02/02

مشاهده

بنگاه ضایعات آذرشهر

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذرشهر

59,000

59,000

01/04/21

مشاهده

شرکت مروا

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

68,000

68,000

01/03/23

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

52,000

52,000

00/12/08

مشاهده

فلزات رنگی ملکی

آذربایجان شرقی - میانه

میانه

61,000

61,000

00/11/07

مشاهده

بنگاه فیضی

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز

48,500

48,500

00/05/19

مشاهده

بورس فلزات سالمی

آذربایجان شرقی - بستان آباد

بستان آباد

38,000

38,000

99/10/17

مشاهده