ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آسیابی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

330,000

330,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

ری

339,000

339,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

332,000

332,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

312,000

312,000

02/09/07

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/09/06

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

335,000

335,000

02/08/27

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

شهریار

320,000

320,000

02/07/10

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/06/15

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/04/03

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

340,000

340,000

02/03/25

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/06/07

مشاهده

نوین مس

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/08/09

مشاهده