ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آسیابی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

339,000

339,000

02/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

315,000

315,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

323,000

323,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

332,000

332,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

305,000

305,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

312,000

312,000

02/09/07

مشاهده

استوک سیتی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

324,000

324,000

02/09/06

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

325,000

325,000

02/09/05

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

335,000

335,000

02/08/27

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/08/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

303,000

303,000

02/08/21

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

275,000

275,000

02/08/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/07/18

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

320,000

320,000

02/07/10

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/06/15

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/04/03

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

340,000

340,000

02/03/25

مشاهده

صنایع مس رضایی

زنجان - زنجان

زنجان

320,000

320,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/26

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

227,000

227,000

01/09/17

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/08/30

مشاهده