ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه پیربداقی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

54,000

54,000

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

60,000

60,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

60,000

60,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

71,000

71,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

74,000

74,000

02/09/11

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

02/09/11

مشاهده