ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

67,000

67,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

54,000

54,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگین امیر شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

77,000

77,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

65,000

65,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

67,000

67,000

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

54,000

54,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

69,000

69,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

60,500

60,500

02/09/11

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

80,000

80,000

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

60,000

60,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

62,000

62,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

64,000

64,000

02/09/11

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

02/09/11

مشاهده