ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

بنگاه پیربداقی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

95,000

95,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

98,000

98,000

02/09/11

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

75,000

75,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

95,000

95,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

92,000

92,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

98,000

98,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

97,000

97,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

101,000

101,000

02/09/11

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

98,000

98,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

99,000

99,000

02/09/10

مشاهده