ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

217,000

217,000

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/09/18

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

234,000

234,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

227,000

227,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

213,000

213,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

220,000

220,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/09/11

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

220,000

220,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/08/29

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

225,000

225,000

02/08/29

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

205,000

205,000

02/08/21

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/08/21

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

215,000

215,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

223,000

223,000

02/08/18

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

199,000

199,000

02/08/08

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

215,000

215,000

02/06/27

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

02/06/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

238,000

238,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/05/03

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/04/25

مشاهده