ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

210,000

210,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

187,000

187,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/01/08

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

185,000

185,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

240,000

240,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/12/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

183,000

183,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

215,000

215,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

240,000

240,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

285,000

285,000

01/12/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

01/12/10

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

312,000

312,000

01/12/10

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

01/12/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

300,000

300,000

01/12/07

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

280,000

280,000

01/12/04

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

270,000

270,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/24

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

245,000

245,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

220,000

220,000

01/11/01

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

01/10/21

مشاهده