ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

02/01/09

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/01/08

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

230,000

230,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

02/01/06

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

215,000

215,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حیدری

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

190,000

190,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

گلپایگان

160,000

160,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی مستاجران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

فلاورجان

145,000

145,000

00/11/08

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

00/10/26

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

145,000

145,000

00/10/14

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

130,000

130,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه حامدی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

99/11/25

مشاهده