ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

216,000

216,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

222,000

222,000

02/09/09

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

218,600

218,600

02/08/28

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

قوچان

295,000

295,000

01/12/03

مشاهده

آخوندی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

168,000

168,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه تقوی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

166,000

166,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه اصغرزاده

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

135,000

135,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

106,000

106,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید عادل

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

115,000

115,000

00/02/13

مشاهده

بنگاه علی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

116,000

116,000

00/01/10

مشاهده

پیمانکاری علیجانی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

76,000

76,000

99/06/11

مشاهده

بنگاه ضایعات فلزی فلاح

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

81,000

81,000

99/05/10

مشاهده

تکنو تراش ایلیا

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

50,000

50,000

98/10/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علیزهی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

33,500

33,500

97/10/16

مشاهده

شرکت فِندرسک

خراسان رضوی - نیشابور

نیشابور

25,000

25,000

97/10/02

مشاهده