ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

210,000

210,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

187,000

187,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/09

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

200,000

200,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/01/08

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

185,000

185,000

02/01/08

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

230,000

230,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

205,000

205,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

240,000

240,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

170,000

170,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

250,000

250,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

02/01/05

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

215,000

215,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

195,000

195,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/01/01

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

240,000

240,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

170,000

170,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

170,000

170,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

205,000

205,000

01/12/27

مشاهده