ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

222,000

222,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

225,000

225,000

02/09/06

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

210,000

210,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

225,000

225,000

02/09/06

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

218,600

218,600

02/08/28

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

210,000

210,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

200,000

200,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

220,000

220,000

02/05/23

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

قوچان

295,000

295,000

01/12/03

مشاهده

ضایعات خداشناس

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

150,000

150,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

سبزوار

150,000

150,000

01/08/09

مشاهده

پارس برنج شرق

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

163,000

163,000

01/06/07

مشاهده

آخوندی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

170,000

170,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه تقوی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

167,000

167,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه اصغرزاده

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

135,000

135,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه پرستو

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

115,000

115,000

00/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات حسینی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

122,000

122,000

00/03/05

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

107,000

107,000

00/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید عادل

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

117,000

117,000

00/02/13

مشاهده

پیمانکاری علیجانی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

76,000

76,000

99/06/11

مشاهده

تکنو تراش ایلیا

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

51,000

51,000

98/10/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علیزهی

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

33,500

33,500

97/10/16

مشاهده

شرکت فِندرسک

خراسان رضوی - نیشابور

نیشابور

25,000

25,000

97/10/02

مشاهده

بنگاه ضایعات امیر

خراسان رضوی - مشهد

مشهد

37,000

37,000

97/08/22

مشاهده