ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

226,000

226,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

215,000

215,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

210,000

210,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

227,000

227,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

215,000

215,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

210,000

210,000

02/09/11

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

208,000

208,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه غدیر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/11

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

205,000

205,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

234,000

234,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

219,000

219,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

223,000

223,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

221,000

221,000

02/09/11

مشاهده