ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

43,000

43,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

02/03/10

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

65,000

65,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/03/09

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

45,000

45,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

02/03/09

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

52,000

52,000

02/03/09

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

62,000

62,000

02/03/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/03/09

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

44,000

44,000

02/03/09

مشاهده