ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

43,000

43,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/05/23

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

تهران

42,999

42,999

01/05/23

مشاهده

بنگاه شرکا

تهران - رباط کریم

تهران

39,000

39,000

01/05/23

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/05/23

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

01/05/23

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

45,000

45,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/05/23

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/23

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

37,000

37,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

42,000

42,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

43,000

43,000

01/05/22

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/05/21

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

44,000

44,000

01/05/21

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

44,000

44,000

01/05/21

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/05/21

مشاهده