ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

02/01/03

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/12/26

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

12,650

12,650

01/12/23

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

قرچک

9,000

9,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

9,500

9,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

8,000

8,000

01/11/08

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

7,500

7,500

01/11/08

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

9,000

9,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/11/02

مشاهده

بنگاه صفایی

تهران - تهران

تهران

8,400

8,400

01/10/18

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

بهارستان

6,800

6,800

01/10/18

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/08/23

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/07/27

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

ری

8,000

8,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

ورامین

6,500

6,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

شهریار

9,000

9,000

01/03/23

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

ورامین

7,000

7,000

01/02/17

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

8,100

8,100

00/11/16

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

00/08/18

مشاهده

بنگاه مقتدری

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

6,500

6,500

00/08/08

مشاهده