ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

شهرضا

9,000

9,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

لنجان

9,000

9,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

شاهین شهر و میمه

6,500

6,500

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

9,000

9,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

12,500

12,500

01/12/08

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

10,000

10,000

01/11/14

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/11/07

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

مبارکه

8,900

8,900

01/09/19

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه نو اندیشان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه ضایعات بیرمی

اصفهان - شهرضا

شهرضا

7,000

7,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

فلاورجان

8,500

8,500

00/11/08

مشاهده

بنگاه اکبری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

00/11/04

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

00/10/26

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,200

10,200

00/10/23

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

00/10/14

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

نجف آباد

8,000

8,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

7,000

7,000

00/01/29

مشاهده

انبار دشتی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/01/24

مشاهده

بنگاه سلیمانی

اصفهان - شهرضا

شهرضا

1,900

1,900

98/05/11

مشاهده