ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

6,500

6,500

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

6,500

6,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/01/08

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/01/08

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/01/07

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

8,000

8,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

7,000

7,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

10,500

10,500

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

7,500

7,500

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/01/03

مشاهده