ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

328,000

328,000

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

322,000

322,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

339,000

339,000

02/09/11

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/09/11

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

323,000

323,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

337,000

337,000

02/09/11

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/09/11

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

319,000

319,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

318,000

318,000

02/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

315,000

315,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

310,000

310,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

310,000

310,000

02/09/10

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

300,000

300,000

02/09/10

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

312,000

312,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

328,000

328,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

328,000

328,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

323,000

323,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

323,000

323,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

305,000

305,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

305,000

305,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

296,000

296,000

02/09/07

مشاهده